Κατασκευές & Ανακαινίσεις Αθανάσιος Τριαντάφυλλος
 • 211 11 95 501
 • info@astriantafillos.gr
 • Αγ. Γλυκερίας 1, Γαλάτσι, ΤΚ 11147

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: Τί είναι;

Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας αποτελεί ουσιαστικά οικοδομική άδεια για τις εργασίες μικρότερης κλίμακας σε σχέση με την οικοδομική άδεια δόμησης. Η έκδοσή της ενδιαφέρει όσους εμπλέκονται σε ένα έργο που ο προϋπολογισμός του βρίσκεται μέσα στα συγκεκριμένα όρια που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές (για θέματα έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Γιατί χρειάζεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

Οποιαδήποτε εργασία έχει αποφασιστεί και πραγματοποιείται σε κάποιο ακίνητο ή τμήμα ακινήτου θα πρέπει να γίνεται γνωστή στην υπεύθυνη Υπηρεσία και, πιο συγκεκριμένα, στην αρμόδια Πολεοδομία, προκειμένου να υπάρξει η έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης. Από τις επισκευές σε ολόκληρη την πολυκατοικία μέχρι μία απλή αισθητική αναμόρφωση (λ.χ. βάψιμο τοίχου), είναι επιβεβλημένη η γνωστοποίηση, με σκοπό τη νομική κάλυψη. Επομένως, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χρειάζεται, προκειμένου να είμαστε συνεπείς απέναντι στο νόμο και να μπορούμε χωρίς εμπόδια να εκπονούμε κάθε μεγέθους εργασία που σχεδιάζουμε, για τα ακίνητα που μας αφορούν.

Πότε απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

Η πιο σημαντική παράμετρος για την ανάγκη έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι το να μην ξεπερνά ο προϋπολογισμός μας τα 25.000€. Είναι λογικό μία πιο περιορισμένης έκτασης εργασία να έχει και μικρότερο κόστος, οπότε το πιο πιθανό είναι να έχουμε μία περίπτωση που συγκαταλέγεται σε έργα που χρειάζονται την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Τέτοιου τύπου έργα είναι συνήθως μικροεπεμβάσεις ή ανακαινίσεις κλπ. 

Ποιος ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε η Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας θεσπίστηκε ως θεσμός με στόχο το να απλουστευθεί η εκτενής διαδικασία μέχρι την επιτρεπόμενη έναρξη μίας μεγάλης λίστας (συνήθως μικρών) εργασιών. Πρόκειται για μία πολύ θετική εξέλιξη στο πλαίσιο της συναλλαγής των ιδιωτών και άλλων φορέων με τις υπηρεσίες της Πολεοδομίας. Παλαιότερα, οι αντίστοιχες διαδικασίες συνοδεύονταν από άλλες χρεώσεις και περισσότερη γραφειοκρατία. Το αποτέλεσμα ήταν η πορεία προς την αδειοδότηση να είναι και πιο κοστοβόρα και να καθυστερεί περισσότερο. Πλέον, η διαφοροποίηση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, σε σχέση με την Άδεια Δόμησης που αφορά σε μεγαλύτερα έργα, συμφέρει τόσο από πλευράς κόστους, όσο και από πλευράς χρόνου.

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Σύμφωνα με το νόμο, συναντώνται 32 κατηγορίες εργασιών όπου χρειάζεται η διαδικασία έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:

 

 1. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφές, σε συνέχεια εγγράφου της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Η έγκριση δεν είναι απαραίτητη, στην περίπτωση που οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 2. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, όπου προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού. Η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού αφορά στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Επίσης, ενδεχομένως να  προορίζεται για στέγαση παλιννοστούντων.
 3. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απόλυτα απαραίτητες διαστάσεις προς στέγαση, εφόσον έχουν λάβει την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας (εκτός από την περίπτωση που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων).
 4. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού, με μέγιστη επιφάνεια 25 τ.μ. και βάθος έως 4 μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου compact (εφόσον είναι απαραίτητο) και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους. Για τη συγκεκριμένη κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων χρειάζεται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της ηλεκτρομηχανολογικής και στατικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
 5. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 6. Η κατασκευή ανελκυστήρα, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 στις εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου ανελκυστήρα ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα, ούτως ώστε να γίνεται η εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
 7. Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά όρια ή μέσα σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, καθώς και σε οριοθετημένους οικισμούς. Όσον αφορά στην κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού, η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας παρέχεται κατόπιν αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση του αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα και της αρμόδιας υπηρεσίας του τοπικού δήμου.
 8. Σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου (υπόγειοι σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου).
 9. Τοποθέτηση ικριωμάτων: απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας της εργασίας, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό, για την επίβλεψη του έργου.
 10. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 11. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων με σκοπό την εγκατάσταση συστημάτων εισροών και εκροών.
 12. Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, με χρήση ικριωμάτων.
 13. Επένδυση όψεων & αντικατάσταση υαλοπετασμάτων, με χρήση ικριωμάτων.
 14. Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας μεγαλύτερης των 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, βεράντες ισογείων ή προκήπια. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, οποιασδήποτε επιφάνειας.
 15. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας με μέγιστη επιφάνεια 50 τ.μ. Οι δεξαμενές ή οι πισίνες θα εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου compact, με την προϋπόθεση ότι, για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1 μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,50 μέτρο για την τοποθέτησή τους.
 16. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές.
 17. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση να μη μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή και να μη θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 18. Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
 19. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων. Πρόκειται για τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης, που πραγματοποιούνται στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων. Επίσης, εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης, που μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». 
 20. Συντήρηση και επισκευή στεγών. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
 21. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε περιοχές και σε οικισμούς που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης. Για γήπεδα όπου προβλέπεται η λειτουργία κέντρων κράτησης παράνομων μεταναστών, δεν είναι απαραίτητη η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 22. Περίφραξη πρόχειρης κατασκευής, για παράδειγμα με συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 23. Κατασκευή μίας λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι 15 τετραγωνικών μέτρων και συνολικού ύψους με τη στέγη έως και τριών μέτρων, αρκεί να πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από το νόμο φύτευση του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου.
 24. Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, με υποβολή τεχνικής έκθεσης αρμόδιου μηχανικού ότι δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του.
 25. Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας. Η κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους επιτρέπεται μόνο εάν επιβεβαιώνεται με τεχνική έκθεση μηχανικού ότι δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου, όπως η στατική επάρκεια.
 26. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.
 27. Λειτουργική συνένωση χώρων.
 28. Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως 5 τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια που έχουν ανεγερθεί πριν τις 31/1/1983, σε στάσιμους οικισμούς και πριν το 1923 σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.
 29. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης όπου, όμως, απαιτείται μελέτη κατανομής δαπανών κτιρίου, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και τεχνική έκθεση που να αποδεικνύει ότι, με την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης, θα επιτευχθεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.
 30. Πρόχειρες ξύλινες κατασκευές βοηθητικής χρήσης έως 8 τ.μ και μέγιστου ύψους 2,50μ, που τοποθετούνται στον ακάλυπτο χώρο.
 31. Στέγαστρα και προστεγάσματα.
 32. Επεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων. Οι επεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων επιτρέπονται μόνο εάν δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του οργανισμού, εάν δε θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.
 33. Εργασίες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων, για τις περιπτώσεις που απαιτείται, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις.
 34. Εργασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 

 Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας χρειάζεται και για την εκτέλεση εργασιών, εάν αυτό  προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. Επίσης, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι απαραίτητη και στις περιπτώσεις νομιμοποίησης οποιασδήποτε εργασίας που προϋποθέτει την έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης.

Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: Η σχετική νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η εκτέλεση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας επιτρέπεται σε:

 

1) κτίρια ή τμήματα κτιρίων που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών (όπως τους νόμους 3775/2009,  3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017) και έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης ή έχουν υποβάλλει οριστική δήλωση τακτοποίησης ή έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και έχουν εξοφλήσει το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτου.

2) κτίρια νομίμως υφιστάμενα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 4067/2012 (Φ.Ε.Κ. 79 Α’).

3) ρυμοτομούμενα κτίρια, εάν πρόκειται για τις εργασίες των περιπτώσεων η, ιγ, ιθ και κα της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4495/2017. Σε περιπτώσεις ρυμοτομούμενων οικοπέδων, επιτρέπονται οι εργασίες στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα τους, με την προϋπόθεση να αποδίδεται σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα. Επίσης, η πράξη απόδοσης χρειάζεται να προσκομίζεται ως ειδικό δικαιολογητικό.

       

Επίσης, στην  Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Άδεια Μικρής Κλίμακας) είναι απαραίτητη η δήλωση του έργου στο ΙΚΑ, καθώς και η καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.

 

Εργασίες που δε χρειάζονται την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας: Αναλυτικά:

  

 • Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών σε πόρτες ή παράθυρα ή μεμονωμένων επισκευών που πραγματοποιούνται με σκοπό τη χρήση και την υγιεινή.
 • Μικρές εσωτερικές επισκευές ή μετατροπές που δε μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτίσματος.
 • Κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Εξαιρείται η κατασκευή ανελκυστήρων.
 • Εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων. Πρόκειται για εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων που πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση ικριωμάτων.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης υαλοπινάκων. Πρόκειται για περιπτώσεις αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης εσωτερικών κουφωμάτων, στο ίδιο άνοιγμα.
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 • Τοποθέτηση λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Εκτός από την  τοποθέτηση λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση κλιματιστικών. Η περίπτωση αφορά σε τοποθέτηση κλιματιστικών και λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.
 • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων. Πρόκειται για εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς τη χρήση ικριωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές πλευρές των κτιρίων πραγματοποιούνται χωρίς σκαλωσιές. Η περίπτωση αφορά στις εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον & Εξοικονομώ Αυτονομώ».
 • Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων από εξώστες, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών ή και χρηστικών στοιχείων (λ.χ. αγάλματα, σιντριβάνια, πάγκοι και τραπέζια) επιφάνειας έως 3 τ.μ., σε χώρους οικοπέδων και γηπέδων (ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων).
 • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, αρκεί να υφίσταται κτίριο με χρήση κατοικίας ή κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια και νόμιμη υπόσταση και εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με τη χρήση κατοικίας.
 • Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα, επιφάνειας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις ειδικές διατάξεις που αφορούν την περιοχή.
 • Κατασκευές όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων.
 • Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών.

Ανακαίνιση και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου σχεδιάζει κανείς κάποια ανακαίνιση, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Οι πιο συνήθεις εργασίες που απαιτούν την άδεια μικρής κλίμακας

Οι πιο συνήθεις εργασίες που απαιτούν την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι οι εξής:

 

 1. οι επενδύσεις όψεων και η εγκατάσταση υαλοπετασμάτων.
 2. η καθαίρεση εσωτερικών τοίχων.
 3. οι εργασίες με χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιάς).

 

 Βέβαια, εφόσον η εργασία της ανακαίνισης αφορά μόνο σε απλούς χρωματισμούς χωρίς τη χρήση ικριωμάτων (σκαλωσιάς), σε τοποθετήσεις πλακιδίων, ηλιακών θερμοσιφώνων και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου, σε αντικατάσταση κουφωμάτων χωρίς να αλλάξουμε διαστάσεις, σε αντικατάσταση ειδών υγιεινής και σε τοποθέτηση κλιματιστικών χωρίς να χρειάζονται εσωτερικές μετατροπές των χώρων, τότε δεν είναι απαιτούμενη η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 

  

 Εφόσον τα χαρακτηριστικά της εργασίας εμπίπτουν στην κατηγορία των έργων που χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την αξία της έγκαιρης έκδοσής της: το συγκεκριμένο έγγραφο μας δικαιολογεί, εφόσον προκύψουν κάποιοι θόρυβοι ή χρειαστεί να συλλέξουμε κάποια απορρίμματα (μπάζα) που λογικά δημιουργούνται. Γενικά, η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας μας καλύπτει νομικά, ούτως ώστε να μην αναγκαστούμε να διακόψουμε τις διαδικασίες της ανακαίνισης. 

 

Τέλος, εάν ο προϋπολογισμός των εργασιών ξεπερνά τις 25.000 €, τότε απαιτείται  η έκδοση όχι  άδειας μικρής κλίμακας, αλλά άδειας δόμησης

Συνεργάτες για άδεια μικρής κλίμακας

Προκειμένου να εκδοθεί η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στο πλαίσιο των εργασιών όπου έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε, ενδεχομένως να χρειαστεί να αναθέσουμε κάποιες διαδικασίες σε εξειδικευμένους συνεργάτες. Έτσι, πιθανόν να μας είναι απαραίτητος ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος θα αναλάβει τα σχέδια κατασκευής, καθώς και ειδικός μηχανικός, ο οποίος θα συλλέξει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και θα καταθέσει το φάκελο των εργασιών. 

 Στο πλαίσιο έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, ένας μηχανικός χρειάζεται στην περίπτωση που σκοπεύουμε να κάνουμε χρήση ικριωμάτων. Εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, ο νόμος προβλέπει να συνταχθεί Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας. Επίσης, θα πρέπει η επίβλεψη των εργασιών τοποθέτησης και αφαίρεσης των ικριωμάτων, δηλαδή κάθε σκαλωσιάς, να πραγματοποιηθεί από μηχανικό.

Τακτοποίηση αυθαιρεσιών – Μία προϋπόθεση για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Προκειμένου να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας που χρειαζόμαστε, προϋπόθεση είναι το να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες που επιβαρύνουν το ακίνητο που μας αφορά. Ο σχετικός έλεγχος θα πρέπει να εκπονηθεί από Πολιτικό ή Αρχιτέκτων Μηχανικό. Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες, επόμενη κίνηση είναι η τακτοποίησή τους πριν να εκδοθεί η άδεια μικρής κλίμακας.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας & δικαιολογητικά

Η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας θα προκύψει μόνο εφόσον διαθέτουμε τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Ας δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά:

 

Δικαιολογητικά, ανά περίπτωση:

 

 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου υπεύθυνου, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του ίδιου, καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου.
 • Εγκρίσεις των σχετικών υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων (όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.τ.λ.), όπου αυτές απαιτούνται.
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου.
 • Βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, εφόσον αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό διάγραμμα ή διάγραμμα της οικοδομικής άδειας ή διάγραμμα της άδειας δόμησης. 
 • Φωτογραφίες του ακινήτου.
 • Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου (εφόσον υπάρχει κάποιο κτίριο ή οποιουδήποτε τύπου κτίσματα). Στην περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή άλλη αρμόδια υπηρεσία. 
 • Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου όπως τις όψεις, τον φέροντα οργανισμό, το δώμα και τη στέγη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Ανάλογα με την περίπτωση των εργασιών, θα ζητηθούν περισσότερα ή λιγότερα δικαιολογητικά και στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, κάποια έγγραφα είναι αναγκαία:

 

 • Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου ή του ατόμου που κάνει την αίτηση: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, είδος και ποσοστό ιδιοκτησιακού δικαιώματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).
 • Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου μαζί με πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και  συμβολαιογραφικές δηλώσεις προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Το Κτηματολογικό Φύλλο και το διάγραμμα της ιδιοκτησίας.
 • Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης (εφόσον κύριος του έργου είναι ο μισθωτής του ακινήτου και εάν ο μισθωτής έχει δικαίωμα να προβεί στις αιτούμενες εργασίες).
 • Πλήρη στοιχεία των παλιότερων οικοδομικών αδειών που είχαν εκδοθεί για το κτίριο: Στέλεχος Αδείας, εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα, εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη λοιπών μελετών (Αρχιτεκτονικές Κατόψεις, Τομές, Όψεις, Διάγραμμα Κάλυψης και ό,τι αφορά στα στατικά, μηχανολογικά, υδραυλικά και αποχετευτικά στοιχεία του ακινήτου), εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις, καθώς και πλήρη στοιχεία και σχέδια πιθανών Τακτοποιήσεων που έχουν γίνει με τους νόμους Υπαγωγής Αυθαιρέτων Κατασκευών.
 • Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συγκαταλέγονται και οι προς εκπόνηση μελέτες και τα υπόλοιπα έγγραφα της αρμοδιότητας του μηχανικού ή των μηχανικών που αναλαμβάνουν την έκδοση της άδειας. (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Πυροπροστασίας, Καύσιμου Αέριου, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, Τοπογραφικό Διάγραμμα, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τεχνικές Εκθέσεις, Βεβαιώσεις κ.λ.π.).

Σε ειδικές περιπτώσεις, θα ζητηθούν: 

 1. Εγκρίσεις από αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπως Αρχαιολογία, Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Δασική Υπηρεσία, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κλπ.
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις από μηχανικό για Στατική Επάρκεια ή και για σωστή λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
 3. Δηλώσεις συναίνεσης συνιδιοκτητών για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους.
 4. Τεχνικές εκθέσεις & υπεύθυνες δηλώσεις λοιπών επαγγελματιών όπως και μετρήσεις πιστοποιημένων εργαστηρίων.
 5. Άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων που βρίσκονται μέσα στο ακίνητο & εγκρίσεις εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού.
 6. Ιδιωτικές συμβάσεις ιδιοκτητών.

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας & σχετική διαδικασία

Εφόσον κανείς σκοπεύει να κινήσει τη διαδικασία για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, είναι καθοριστικής σημασίας να έχει μία υπεύθυνη και αναλυτική ενημέρωση εκ των προτέρων. Η σημασία αυτής της έγκαιρης ενημέρωσης βασίζεται, κατά πολύ, στο γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις το φάσμα των εργασιών μεγαλώνει περισσότερο από τον αρχικό σχεδιασμό. Έτσι, ενώ αρχικά το συνοδευτικό έγγραφο που χρειαζόμασταν θα ήταν η άδεια μικρής κλίμακας, στην πορεία αποδεικνύεται ότι απαιτείται Άδεια Δόμησης για την έγκριση των εργασιών μας. 

Ας δούμε, όμως, ποια είναι η διαδικασία, προκειμένου να προχωρήσουμε σωστά στο πλάνο μας:

 

 • Περιγραφή – αποσαφήνιση όλων των εργασιών ή και κατασκευών που ο ιδιοκτήτης / υπεύθυνος του ακινήτου επιθυμεί να πραγματοποιηθούν στο ακίνητο, καθώς και σε ποιους επιμέρους χώρους θα γίνουν οι εργασίες.
 • Επικοινωνία με ειδικούς συνεργάτες – μηχανικούς ή εξειδικευμένη εταιρεία κατασκευών και αυτοψία στο ακίνητο (αποτύπωση, φωτογράφιση, ενημέρωση για σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Πολεοδομίας).
 • Μελέτη & αρχιτεκτονική σχεδίαση – προτάσεις.
 • Παράδοση στους υπεύθυνους συνεργάτες για την έκδοση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που σχετίζονται με το ακίνητο και δημιουργία ενός πλήρους φακέλου.
 • Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών του έργου, με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς (κανονισμό Σκυροδέματος, Οικοδομικό, Αντισεισμικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό) από τους συνεργάτες της κατασκευαστικής εταιρείας.
 • Κατάθεση των μελετών και των δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Δόμησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία απαιτείται.
 • Υποβολή των εγγράφων και στοιχείων ηλεκτρονικά (η σωστή και υπεύθυνη υποβολή είναι ευθύνη του μηχανικού – συνεργάτη). 
 • Η έκδοση της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας γίνεται αυτόματα μετά την ηλεκτρονική υποβολή και την πληρωμή του σχετικού Παράβολου υπέρ του Δημοσίου.
 • Δυνατότητα για νόμιμη έναρξη των εργασιών. Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό μοναδικό αριθμό είναι ήδη δημοσιευμένο στο σχετικό διαδικτυακό χώρο.

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας & κόστος

 Το κόστος που αφορά στην έκδοση μίας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας διαφέρει από έργο σε έργο. Υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι που καθορίζουν την κοστολόγηση του κάθε πλάνου εργασιών, όμως η καλύτερη κίνηση προκειμένου να ενημερωθεί κανείς είναι να επικοινωνήσει με έναν εξειδικευμένο μηχανικό.

 Σε κάθε περίπτωση, χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε ότι τη διάρκεια ισχύος κάθε έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι 1 έτος, ενώ, ανάλογα με τις συνθήκες εξέλιξης του έργου, ενδεχομένως να εγκριθεί μία παράταση της ισχύος της άδειας.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας;

Οι εγκρισεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδίδονται, κατ’ αποκλειστικότητα, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και, πιο συγκεκριμένα, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-adeies) της Υπηρεσίας. Σε κάθε ανάλογη διαδικασία καλείται ο υπεύθυνος μηχανικός ή η εταιρεία όπου έχουμε αναθέσει τη διαδικασία έκδοσης, να υποβάλλει τα έγγραφα, τις μελέτες, τα σχέδια κλπ.

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάθε άδειας μικρής κλίμακας, ενδεχομένως να υπάρξει έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, καθώς διενεργείται δειγματοληπτική επιθεώρηση σε ένα ποσοστό 30% επί του συνόλου των αδειών που έχουν καταχωρηθεί.

Ψαχνετε για ανακαίνηση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου?

Επικοινωνήστε μαζί μας

Shopping Cart